Církev má žít v chudobě a starat se o potřebné?

čtvrtek 21. listopad 2013 14:05

Jakou chce mít církev Bohuslav Sobotka a jaká má být podle Bible.

Včerejší média přinesla zprávu o tom, že církve by podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky měly výrazně zredukovat rozsah finančních náhrad, které jim má stát podle restitučního zákona vyplatit za nevydaný majetek. Doslova měl prohlásit toto: "Pokud bych zmínil filozofii, kterou prosazuje současný papež, který je v čele katolické církve, která má získat největší podíl na náhradách, tak přece je to papež František, který hovoří o tom, že církev by měla žít v chudobě a starat se o potřebné“. Také uvedl, že „...Církve by se měly by se vůči veřejnosti zavázat, že peníze použijí na veřejně prospěšné účely, že tyto peníze neskončí v podnikání.“ Sobotka prý také prohlásil, že velkorysé vyrovnání státu s církvemi neodpovídá tomu, jakou roli ve společnosti hrají.

Chtěl bych na citované reagovat z pozice člověka, který věří v božství Ježíše Krista, který je součástí církve, i když ne přímo církve katolické. Jsem zastáncem evangelikálního proudu v křesťanství a jako autoritu uznávám Bibli, jež je pro mě inspirovaným Božím slovem. O Bibli bych se tedy nyní chtěl opírat, když budu polemizovat s výše uvedenými páně Sobotkovými výroky.

Co tedy Bible praví o církvi, tedy o společenství učedníků a následovníků Ježíše Krista?

-         Své následovníky Ježíš pověřil kázáním evangelia - Matouš 28,18-20: Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen.“  Později to připomíná Ježíš při svém nanebevstoupení, v 1. kapitole knihy Skutků, verš 8: „...ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří a až do posledních končin země."

-         Církev má tedy kázat evangelium, seznamovat lidi se zprávou, jak dojít spásy skrze Ježíše Krista. To je primárním úkolem církve Kristovy.

-         Na druhé straně je úkolem církve shromažďovat věřící, společně růst a podporovat se a ukazovat dobrý příklad lidem kolem. Jako vzor zde jistě může být prvotní církev v Jeruzalémě, popsaná v biblické knize Skutků, kapitole 2 (verše 44 - 47): Všichni věřící pak byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali je všem, jak kdo potřeboval. Každý den také zůstávali jednomyslně v chrámu a po domech lámali chléb a přijímali pokrm s radostí a prostotou srdce; chválili Boha a měli milost u všeho lidu. A Pán denně přidával církvi ty, kteří byli spaseni. Podobně je to popsáno ještě v kapitole čtvrté, verších 32 – 35: To množství věřících pak mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo ani nenazýval nic z toho, co měl, svým vlastním, ale měli všechny věci společné. Apoštolové vydávali velikou mocí svědectví o vzkříšení Pána Ježíše a veliká milost byla na nich všech. Nikdo mezi nimi neměl nouzi, protože všichni, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a peníze, za které je prodali, přinášeli a pokládali k nohám apoštolů. To pak bylo rozdělováno každému podle toho, jak kdo potřeboval.

-         Toto je jistě ideál, jak by to mělo fungovat, a je škoda, že tento systém tak rychle vzal za své. Uplatňují se zde principy sounáležitosti, samostatnosti, lásky, soucitu. Toto všechno současným církvím v mnohém chybí. Ale mělo by to takto být.

Na závěr bych měl tři poznámky k současnému dění u nás:

1. Nejsem příznivcem bohaté církve. Církev tu není od toho, aby hromadila nějaké majetky. Vyplývá to už z výše uvedených citací. Na druhé straně si však myslím, že to, co bylo někomu protiprávně odebráno, by mu mělo být navráceno. To je obecný princip a vychází z biblického přikázání „Nepokradeš.“ Myslím, že uznání nároku církvím by bylo jistým morálním vítězstvím celé společnosti, nastolením spravedlnosti a zpřetrháním křivd, které nás spojují s minulostí. Nevím, jak hodlá naložit s finančními náhradami dominantní katolická církev. Je smutné, že zde musí udělovat „rady“ pan Sobotka, který zřejmě není boží zasvěcenec, ale bylo by jistě dobré, aby byly tyto peníze použity na Boží dílo. A že je cílem Boha, aby jeho dílo bylo dobré pro lidi této země, o tom nepochybuji.

2. Odluka církve od státu je potřebná pro všechny. Církev by měla být svobodná, nezávislá na libovůli pozemských vlád, jako to bylo v době prvotní církve, finančně samostatná, neparazitující na společnosti. Jejím posláním není sloužit pozemským vládám, ale Bohu.

3. To, že církev nehraje ve společnosti takovou roli, jakou by měla, je smutný fakt a především vina samotné církve. Ale její skutečná role nemá být taková, jakou by očekával pan Sobotka. Hlavní úlohou církve na tomto světě totiž není „starat se o potřebné“, ani ukájet své osobní touhy po duchovní intimitě. Úkolem církve je odrážet Boží slávu a šířit zvěst o Božím království. Její vyšší cíle nejsou tudíž obrácené dovnitř, ke svým členům, nýbrž ven, ke zbytku světa. A to by se možná panu Sobotkovi nelíbilo.

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Chci psát o tom, co mě ťukne do čela a o čem si myslím, že stojí za to přemýšlet.

Osoba konzervativní a životem různě poznamenaná, která i přes vědomí někoho vyššího nad námi je stále nespokojena se světem vezdejším.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora